Zasady projektowania pokrycia dachu

zasady projektowania

Przy projektowaniu pokryć z blachy cynkowo-tytanowej należy uwzględnić następujące obciążenia:

 1. Ciężar własny konstrukcji.
 2. Ciężar własny przyjętego systemu VM ZINC®.
 3. Obciążenia zmienne: użytkowe, wiatr, śnieg.
 4. Obciążenia przypadkowe (niestety o bardzo znamiennych skutkach, ale o wyjątkowym charakterze i nieprzewidywalne w oczekiwanym okresie żywotności obiektu. Przykład: najgwałtowniejsza w ostatnim pięćdziesięcioleciu wichura we Francji, w grudniu 1999 roku).

Rozdział ten omawia warunki atmosferyczne, na działania których narażone są systemy VM ZINC®, używane jako materiał pokryciowy na elewacjach i dachach. Zróżnicowanie stref klimatycznych powoduje konieczność użycia systemu o odpowiednich parametrach. VM ZINC® wychodząc naprzeciw oczekiwaniom projektantów i inwestorów, zapewnia w swojej ofercie rozwiązania dla każdego przypadku.

Ograniczenia spowodowane działaniem wiatru

Na projektancie-konstruktorze spoczywa obowiązek uwzględnienia w obliczeniach obciążeń spowodowanych wiatrem, w oparciu o obowiązującą normę (PN-77/B-02011). Norma powyższa określa:

 1. Zasady uwzględniania obciążenia wiatrem biorące pod uwagę: prędkości wiatru (zgodnie ze strefami obciążenia wiatrem), ciśnienia prędkości wiatru, współczynniki działania porywów wiatru.
 2. Metody obliczeniowe służące do ustalenia oddziaływania wiatru na projektowany obiekt, uwzględniające jego wysokość oraz kształt. W obliczeniach należy przyjmować odpowiednie wartości współczynników aerodynamicznych oraz ekspozycji, a także inne oddziaływania dynamiczne dla obiektów o skomplikowanych kształtach i małej masie (np. galopowanie, łopotanie, trzepotanie). Obciążenia spowodowane wiatrem należy porównać z wartościami parametrów systemów VM ZINC®. Wartość wywołanych działaniem wiatru obciążeń na projektowany obiekt powinna być niższa od dopuszczalnych parametrów przyjętego systemu VM ZINC®. Wiatr wywiera normalne obciążenia na pokrycie zewnętrzne budynku poprzez ciśnienie lub podciśnienie. W załączniku D do tego rodziału można zapoznać się ze strefami wiatrów w Polsce (PN-77/B-02011-2).

Ograniczenia spowodowane działaniem śniegu

Na projektancie-konstruktorze spoczywa obowiązek uwzględnienia w obliczeniach obciążeń spowodowanych śniegiem, w oparciu o obowiązującą normę (PN-80/B-02010). Norma powyższa określa:

 1. Zasady uwzględniania obciążenia śniegiem, biorące pod uwagę: obciążenia charakterystyczne dachu, zwiększenie wartości obciążenia charakterystycznego oraz podział kraju na strefy obciążenia śniegiem.
 2. Metody obliczeniowe służące do ustalenia oddziaływania śniegu na projektowany obiekt, uwzględniające jego wysokość oraz formę. W obliczeniach należy przyjmować odpowiednie wartości współczynników obciążenia śniegiem gruntu oraz kształtu dachu, a także uwzględniać grubość charakterystyczną pokrywy śnieżnej.

Obecność śniegu wywiera następujące skutki na pokrycia z blachy cynkowo-tytanowej:

 1. Zaleganie pokrywy śnieżnej na pokryciu dachu przez okres przekraczający trzy tygodnie ogranicza dostęp CO i uniemożliwia tworzenie się patyny.
 2. Powtarzające się cykle zamarzania i topnienia zwiększają ciśnienie hydrostatyczne wewnątrz pokrywy śnieżnej. W rejonach, gdzie pokrywa śnieżna zalega na pokryciu przez długie okresy, zjawisko opisane wyżej narzuca zastosowanie dodatkowej izolacji przeciwwilgociowej w warstwach przegrody.
 3. Powstające obciążenia pionowe od pokrywy śnieżnej, w zależności od kąta nachylenia połaci, rozkładają się na siły działające prostopadle i równolegle do płaszczyzny pokrycia dachu.
 1. Dla systemów VM ZINC® wykonanych na podłożu ciągłym, obciążenia prostopadłe są przenoszone bezpośrednio na podłoże (stąd konieczność poprawnego określenia przekrojów deskowania lub płyt), poprzez układ klipsów stałych VM ZINC®. Ilość klipsów oraz ich rozmieszczenie są zależne od sił oddziaływujących na pokrycie.
 2. Dla samonośnych systemów VM ZINC oba typy obciążeń prostopadłe i równoległe do połaci, muszą być porównane z parametrami wymienionymi na kartach technicznych i w poradnikach użytkownika systemów VM ZINC Zalecane jest zapoznanie się ze strefami intensywności opadów śnieżnych w Polsce (PN 80/B-02010-1).

Intensywność opadów atmosferycznych i zalecenia VM ZINC® dotyczące wymiarowania systemu OWD (Odprowadzenie Wód Deszczowych)

Szczegółowe zasady określania ilości i miejsca montażu elementów OWD, w zależności od powierzchni połaci dachu, powinny być przyjmowane na podstawie normy PN-92/B-01707.

Zasady doboru wymiarów systemu OWD (przekroje rynien, średnice rur spustowych) opierają się na przyjęciu maksymalnego natężenia opadów na poziomie 3 l/(m 2 x min). Na projektancie spoczywa obowiązek określenia wymiarów elementów systemu OWD w oparciu o obowiązującą normę (PN-92/B-01707).